Giảng viên quốc tế

Giáo sư từ các trường TOP của Mỹ (Wharton, Illinois… ) mang đến những lý thuyết và tình huống thực tiễn cập nhật trên thế giới.

Giảng viên
Barbara Kahn
Giáo sư Marketing, Giám đốc trung tâm Jay H. Baker
Trường Wharton, Đại học Pennsylvania

Đi sâu vào phân tích các chiến lược marketing, nghiên cứu khách hàng và định vị sản phẩm với 10 case thực tế với 10 doanh nghiệp thực tế giúp người học tiếp cận nhanh lý thuyết và rèn luyện những kỹ năng cần thiết nhất với marketing hiện nay.

Giảng viên
Brian Bushee
Giáo sư chuyên ngành kế toán
Trung tâm Geoffrey T. Boisi – Trường Wharton, Đại học Pennsylvania

Đi sâu vào phân tích đi sâu vào kỹ năng phân tích Báo cáo tài chính với 6 Case study thực tế.

Giảng viên
Michael R Roberts
Giáo sư chuyên ngành tài chính
Trung tâm William H. Lawrence – Trường Wharton, Đại học Pennsylvania

Đào sâu nội dung với các tình huống thực tế hơn, cung cấp các kỹ năng phân tích ra quyết định tài chính.

Step 2. cialis pills The pharmacist will provide you with the medication.