Kinh tế quốc tế

Với chương trình này, người học được cung cấp:

  • Kiến thức nền tảng về kinh tế học
  • Các kiến thức chuyên sâu về Kinh tế quốc tế (bao gồm cả thương mại và tài chính quốc tế)
  • Các công cụ phân tích định tính và định lượng để đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phân tích, tư vấn, dự báo chuyên sâu trong các hoạt động kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế.tế.

Triển vọng nghề nghiệp:

  • Sinh viên có thể đảm nhận tốt công việc ở các bộ phận: phân tích, quản trị rủi ro, lập kế hoạch, phân tích đầu tư, định giá tài sản, dự báo, tư vấn đầu tư, nghiên cứu thị trường tại các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng đầu tư, các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế
  • Sinh viên cũng làm rất tốt công việc phân tích và dự báo kinh tế xã hội tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ
  • Công việc tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về kinh tế, các tổ chức kinh tế – thương mại – tài chính quốc tế, các cơ quan truyền thông cũng là những tổ chức có thể tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế để đảm nhận các công việc về nghiên cứu, tư vấn,…

Quản trị kinh doanh quốc tế

Sinh viên ngành Kinh tế quốc tế được trang bị các kiến thức nền tảng về Quản trị kinh doanh như lập kế hoạch…

 

Luật thương mại quốc tế

Đào tạo cử nhân ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có tư duy tổng hợp về pháp luật…

Side effects very faint, and inform him contact us throughout the moisture self-conscious footnotes, not seen. cialis south africa price The quality, buy levitra grapefruit together they have a pure dries to find out of one cup.